Tagy

mikrofon

Kategorie

Výrobci

1. Nákupní řád internetového obchodu Hudební nástroje..etc.. odpovídá zákonným předpisům pro provoz elektronických a zásilkových služeb v ČR. Pokud jsou zde definována další pravidla, pak neodporují zákonům a ustanovením platných v České republice. Základní právní normou platnou v České republice upravující provoz internetového obchodu (koupě na dálku), je občanský zákoník ve znění novel č.367/2000 Sb.

2. V nákupním řádu je definován jako prodávající - Hudební nástroje..etc.. - Jaroslav Kuneš, a dále jako kupující fyzická osoba - spotřebitel. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Fyzická osoba - podnikatel a právnické osoby se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

3. Předmětem koupě jsou služby a zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím elektronického obchodu.

4. Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách elektronického obchodu nebo vzájemné telefonické dohodě a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky a platby. Pokud je cena objednávky nižší než 5 000 Kč vč. DPH, připočítává se k ní ještě přepravné 140.-.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení celé kupní ceny a předem sjednaných transakčních nákladů, např. dopravné, balné, přepravné, poplatků za výběr dobírky, bankovních poplatků za příjem platby ze zahraničí atd.

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Objednané zboží je dodáváno dle zvoleného způsobu v objednávce na dodací adresu uvedenou kupujícím.

2. Zboží, které je skladem, je expedováno nejpozději do 3 pracovních dnů. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodávající kupujícímu na jeho uvedenou e-mailovou adresu písemně nebo na uvedené číslo telefonicky.

3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu potencionálního kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí prodávající zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího, nebo toto sdělí písemně nebo telefonicky.

4. Pokud kupující do 14 dnů od převzetí zboží uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle novely občanského zákoníku ve znění zákona č. 367/2000 Sb., prodávající vrací částku zaplacenou kupujícím za vrácené zboží do 7 pracovních dnů od doručení vráceného zboží a dobropisu na účet uvedený kupujícím. Ke vrácení peněz je nutné obratem odeslat na adresu prodávajícího také odsouhlasený a podepsaný dobropis kupujícím.

5. Prodávající vrací celou kupní cenu zboží, nevrací však poplatky vynaložené v souvislosti s expedicí, přepravou a způsobem placení (např. poplatky za poštovné, balné ). Zboží musí být vráceno v původním, nepoškozeném obalu s veškerým dodávaným příslušenstvím popř. i dárky, včetně všech návodů k obsluze zboží. Na výrobku ani obalu nesmí být známky opotřebení, používání nebo poškození. Jako termín odeslání zboží k navrácení v zákonné lhůtě rozhoduje datum odeslání.

6. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl kupující, neposkytovat třetím osobám. Na výslovnou žádost kupujícího se prodávající zavazuje údaje o kupujícím vymazat z příslušné databáze internetového obchodu. Toto se netýká údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající je povinen zejména dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty vést a evidovat.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Pro účely nákupu zboží v internetovém obchodě, se kupující nemusí zaregistrovat. Pouze vyplní a odešle závaznou objednávku a uvede kontaktní údaje nutné pro ověření objednávky a dodání zboží. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky dle dodacích a platebních podmínek.

2. Kupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3. Na základě zákona č. 367/2000 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou počítačových programů, audio nahrávek a multimediálních CD-ROM, DVD nebo SD-card, u kterých byl porušen obal.

4. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, či nést stopy používání a musí být navráceno s původním obalem, který je taktéž beze stop poškození či opotřebení. V případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM, DVD, SD-card) nesmí být porušen igelitový přebal, či ochranná etiketa nebo přelepka.

5. Po vrácení zboží kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny za zaplacené zboží dle podmínek uvedených v bodě 4 – Práva a povinnosti prodávajícího.

Platební a dodací podmínky

Možnosti platby za objednané zboží:


1. Bankovním převodem  - kupující předem převede celou částku na bankovní účet prodejce. Na náš účet je možné platit v měně CZK . Zboží v tomto případě odesíláme až po připsání částky na náš účet. Na zboží bude vystavena zálohová faktura jako podklad pro platbu.

2.Osobní odběr - týká se stálých zákazníků.Při předání zboží obdrží zákazník paragon a nebo fakturu a následně provede platbu převodem na b.ú. prodávajícího, dle dohodnuté doby splatnosti.

Dodací podmínky a způsob dodání

1. Dodací lhůty a skladová dostupnost u jednotlivých položek v internetovém obchodě je pouze informativní, údaje nemusejí být vždy úplně přesné. Jsou aktualizovány každých 24 hodin. Dopravu zboží provede přepravní společnost na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Dále je možné zboží také vyzvednout osobně.
V případě osobního odběru je při objednávkách do 5000 Kč účtován manipulační poplatek ve výši 39,- Kč.

2. Rozvoz zboží zajišťují smluvní dopravci rozvážející po celé České  republice.
Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku dopravce.
Doprava zboží v hodnotě od 5000,- Kč po celé České republice ZDARMA!
Při objednávce do 5.000,- Kč účtujeme balné a poštovné maximálně 140,- Kč. v závislosti na zvolené přepravě a platbě. Přepravu nám zajišťují přepravní společnost PPL a u balíků do 20kg Česká pošta. 

6. Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována anebo pokud nebyla přijata záloha. Zrušení objednávky se provádí vždy e-mailem a následně telefonicky na čísle 606641890 . V případě že zásilka již byla vyexpedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu dopravného dle tarifu dopravce a balného ve výši 200,- Kc. V takovémto případě prodávající doloží skutečnost, že zásilka byla expedována přepravním listem a fakturou od dopravce.


Záruční lhůta a záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání po zákonnou dobu 24 měsíců. Záruční doba je vždy uvedena u příslušného výrobku. Pokud se během tohoto období na výrobku projeví závady způsobené vadou materiálu nebo výroby, pak v servisním středisku výrobek bezplatně opraví nebo vymění jeho vadné části anebo prodávající vymění vadný výrobek za nový, případně zruší kupní smlouvu v souladu s příslušnými zákonnými pravidly a podmínkami uvedenými dále. Na součástky vyměněné při záruční opravě výrobku se poskytuje zákonná záruční doba. Tato záruka nemá vliv na všeobecná práva kupujícího (spotřebitele) daná příslušnou legislativou, ani na práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7  občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Nad rámec zákona prodlužujeme tuto lhůtu na 30 dní. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 30 denní lhůty
Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu hudebni.nastroje@bluetone.cz  nebo jiným prokazatelným způsobem (doporučujeme písemnou formu).

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 30 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu, balné manipulační poplatek apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v souladu s § 53 odst. 8 obč. z., v případě smluv:

* na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
* na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
* na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
* na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
* na dodávku novin, periodik a časopisů,
* spočívajících ve hře nebo loterii.

Po přijetí zboží naším reklamačním technikem ve většině případů ihned vystavíme dobropis na nákupní fakturu se 14 denní splatností na Vámi určený bankovní účet. Zákonnou dobu pro vrácení kupní částky, tak zkracujeme z 30 na 14 kalendářních dnů, od obdržení originálu podepsaného dobropisu od Vás.

Postup při vrácení zboží

Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu a vyplněným formulářem na níže uvedenou adresu.

adresa pro zaslání vráceného zboží:

 Jaroslav Kuneš

Hudební nástroje..etc..

Výstavní 1032

38901 Vodňany

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

No new products at this time

Akce

Všechny akce