Tagy

mikrofon

Kategorie

Výrobci

Záruční lhůta

Záruční doba každého zboží začíná běžet okamžikem, kdy kupující převezme věc od prodávajícího (§ 621 občanského zákoníku – zákona č. 40/1964 Sb. ve znění novel, dále jen OZ).

Délka záruční doby

- standardní záruční doba spotřebního zboží je stanovena na dvacet čtyři měsíců.

- Od 27.4.2010 poskytujeme na všechny digitální piana, klávesy (vyjma modelu Tyros), elektronické bicí a zobcové flétny značky Yamaha záruku 36 měsíců.

- do záruční lhůty se nepočítá doba, po kterou byl výrobek v opravě

- záruka se nevztahuje na vady, kvůli kterým bylo zboží zlevněno

Po skončení záruční lhůty není prodejce povinen bezplatně odstranit vadu případně vyměnit zboží za jiné nebo vrátit peníze, ale není ani povinen mít k dispozici náhradní díly ke zboží. V současné době tedy neplatí pravidlo, že výrobce musí dodávat náhradní díly ještě deset let po uvedení výrobku na trh.

Opotřebení není vada


Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§ 619 OZ). Znamená to, že prodávající poskytuje dvouletou záruku pouze na vady výrobní či skryté. Vadu výrobku nelze zaměňovat s jeho životností. Životnost mnoha spotřebních výrobků (např. strun, paliček či elektronek) ovlivňuje především častost a způsob hry, případně počet cyklů údržby. Hranice životnosti mnoha výrobků této povahy je daleko kratší než dva roky. Vedle běžného opotřebení nelze reklamovat ani závadu, která je způsobena vlastním zaviněním (např. mechanické poškození).

Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Smlouva v rozporu

Podle § 616 OZ prodávající odpovídá za to, že zboží je v okamžiku převzetí tzv. ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou zákon rozumí nejen to, že je prodávaná věc bez vad, ale také že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané. Pokud toho není možné dosáhnout, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Vady rychlé a pomalejší


Vady, které se projeví do šesti měsíců od nákupu (§ 616 OZ)

Pokud během prvních šesti měsíců kupující od nákupu zjistí, že se u zboží projevuje vada, má právo na  výměnu. Pokud to není možné, můžete chtít přiměřenou slevu, nebo můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Vady, které se objeví po šesti měsících od nákupu (§ 622 OZ)


Jestliže jde o vadu odstranitelnou, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jestliže to bude vada neodstranitelná, která bude bránit tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit.

Stejná práva jako při vadě neodstranitelné má kupující také tehdy, jestliže je vada sice odstranitelná, ale vyskytuje se opakovaně. Jako opětovné vyskytnutí vady se posuzují případy, kdy stejná vada byla již v rámci záručních oprav dvakrát nebo různá vada třikrát odstraňována. V případě většího výskytu vad má kupující možnost od smlouvy odstoupit, pokud má věc v době uplatnění nároku současně alespoň tři vady.

Jak probíhá reklamace


Spotřebitel může zboží reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby.

Kde reklamovat


Zboží nakoupené přes e-shop se reklamuje u odesílatele - zboží je v tomto případě možné  zaslat nebo osobně doručit na adresu: Hudební nástroje..etc..,Náměstí svobody 19,38901 Vodňany.

Je nutné přiložit kopii nákupního dokladu a popis závady.

Lhůta vyřízení reklamace

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (§ 19 ZOS). Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit Za vyřízení reklamace lze považovat předání výrobku zákazníkovi po opravě nebo výměně, dále zamítnutí oprávněnosti reklamace popř. vrácení peněz v případě odstoupení od kupní smlouvy.
Lhůtu k vyřízení reklamace lze prodloužit pouze dohodou mezi kupujícím a prodávajícím, prodávající ji nemůže prodloužit jednostranně.

Zvláštní možnosti odstoupení od smlouvy

Prodej ve stálé provozovně


Je-li zboží zakoupeno v prostorech obvyklých k podnikání dodavatele (v kamenném obchodě či ve stánku) a je bez vad, nemáte možnost odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení peněz. Někteří prodejci sice tuto možnost nabízejí, ale jedná se pouze o jejich vstřícný přístup k zákazníkům, nikoli zákonnou povinnost.
Toto neplatí v případě, že se jedná o pouhé vyzvednutí objednávky z internetového obchodu.

Prodej na dálku (§ 53 OZ)


Jestliže bylo zboží koupeno prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internet, zásilkový obchod), má zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od převzetí. Důvodem je fakt, že neexistuje taková možnost jako v reálném obchodě si zboží prohlédnout a nechat předvést.
V případě, že prodejce nepředá informace, které je podle zákona povinen předat písemně (informace o možnosti odstoupit od smlouvy, obchodní jméno a sídlo dodavatele atd.), prodlužuje se tato lhůta na tři měsíce od převzetí. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že lhůta se počítá do okamžiku doručení. Nestačí tedy pokud dopis s odstoupením od smlouvy ve lhůtě odešlete, prodejce jej v této lhůtě musí také obdržet.

Záruční podmínky


1. Záruka bude uznána pouze v případě, že s vadným výrobkem bude předložen prodejní doklad (paragon) nebo daňový doklad (faktura). Prodávající nebo autorizované servisní středisko může odmítnout bezplatnou záruční opravu anebo výměnu, jestliže prodejní doklad nebude předložen.

2. Záruka je neplatná, pokud název modelu výrobku nebo jeho sériové výrobní číslo bylo změněno, odstraněno nebo je nečitelné.

3. Tato záruka se nevztahuje rovněž na:
údržbu, opravu či výměnu součástek související s běžným opotřebením, výkonovým přetížením či mechanickým vnějším poškozením.
jakoukoli úpravu nebo záměrnou změnu parametrů výrobku oproti specifikaci dané v Návodu k použití a na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v technické specifikaci v dokumentaci výrobku.
škodu způsobenou :

a) nesprávným používáním zahrnujícím kromě jiného používání výrobku pro jiné účely anebo v rozporu s Návodem k použití nebo instalaci či užívání výrobku v rozporu s technickými a platnými bezpečnostními normami, použití nebo nesprávnou instalací programového vybavení, náhodným nebo záměrným vniknutím kapaliny či cizích předmětů do výrobku;

b) opravou vykonanou neautorizovaným servisem, prodejcem či jinou osobou;

c) následkem blesku, napěťovou špičkou v rozvodové síti, vodou, ohněm, nevhodným větráním nebo jinou příčinou;

d) při přepravě, s výjimkou přepravy organizované nebo zadané prostřednictvím autorizovaného servisu nebo prodejcem;

e) závadami systému, do kterého byl výrobek zabudovaný.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

No new products at this time

Akce

Všechny akce